Biologické filtry (biofiltry)

 
Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. (86/2002Sb.)
 

Biologické filtry (biofiltry) jsou levným a účinným řešením pro:

odstraňování zápachů a těkavých organických látek z odpadních plynů.

Řešení spočívá v aplikaci biofiltrů - náplňových bioreaktorů určených pro čištění kontaminovaného vzduchu.

Výhodou biofiltrů jsou zejména nízké investiční i provozní náklady, možnost provozu při běžné teplotě a tlaku a charakter biologické degradace kontaminantů, tj. kontaminanty jsou rozkládány na neškodné produkty, ne pouze převáděny do jiné fáze jako např. při jejich adsorpci.

 

Biofiltry jsou vhodné v např. těchto oborech činnosti:

• chemický a petrochemický průmysl                  

  

sanační odsávání půdního vzduchu

tiskařský průmysl

 

odstraňování zápachu v čistírnách odpadních  vod

lakovny

 

kalové hospodářství ČOV

potravinářství

 

odstraňování zápachu při kompostování

velkochovy užitkových zvířat

 

mechanicko- biologická úprava odpadů
kožedělný průmysl výroba kompozitů, laminátových dílů, nábytku, autokarů, kabelů, aj.

 

Biofiltry odstraňují z odpadního vzduchu těkavé organické a anorganické sloučeniny, které jsou škodlivé lidskému zdraví či životnímu prostředí svými vlastnostmi nebo látky, které svým zápachem obtěžují okolí místa vzniku.

Výhody:

Biofiltrace je velmi dobrou alternativou konkurenčním technologiím pro čištění vzduchu z několika důvodů:

  • vysoká účinnost biofiltrace pro běžné polutanty a zápachové látky
  • protože biofiltrace má menší investiční i provozní náklady, je výhodnější alternativou při čištění vzduchu s koncentracemi polutantů, které jsou závislé na kvalitě odstraňovaných látek a výstupních limitech a můžou proto široce kolísat, a také s nižšími průtokovými rychlostmi
  • biofiltrace nespotřebovává velká množství energie a neprodukuje další odpady
  • je nenáročná na obsluhu
     

 Pro vypracování nabídky jsou potřebné následující informace:

Charakteristika znečištěného vzduchu

Původ znečištěného vzduchu:

Množství vzduchu, který se bude zpracovávat (m3.h-1):

Charakter produkce odpadního vzduchu:

  • kontinuální (1)
  • periodická (2) - uveďte bližší informace

Pokud byly provedené analýzy odpadního vzduchu, uveďte, prosím, alespoň některé údaje v následujících tabulkách nebo přiložte výsledky analýz. Pokud analýzy provedeny nebyly nebo nemáte přesné výsledky k dispozici, ale přesto můžete některé z údajů doplnit, poznamenejte pod příslušnými hodnotami, že jsou pouze orientační.

Pokud hodnoty v průběhu času významně kolísají, zadejte nejvyšší a nejnižší naměřené hodnoty.

Složení vzduchu

Složení vzduchu - pokud se liší od běžného složení vzduchu uvedeného v závorce (např. vysoký obsah oxidu uhličitého v důsledku spalování
Složka Průměrná koncentrace Nejnižší naměřená koncentrace Nejvyšší naměřená koncentrace Jednotky
Dusík  (78%)        obj.%
Kyslík  (21%)        obj.%

 

 

        obj.%

 Kontaminace

Kontaminace
Typ kontaminantu Průměrná koncentrace Nejnižší naměřená kontaminace Nejvyšší naměřená kontaminace Jednotky
         
         
         
         
         
         

Teplota (0C)

Teplota
Průměrná teplota Nejnižší naměřená teplota Nejvyšší naměřená teplota
     

Tlak (kPa), pokud se významně liší od atmosférického tlaku

Tlak (kPa), pokud se významně liší od atmosférického tlaku
Průměrná hodnota Nejnižší naměřená hodnota Nejvyšší naměřená hodnota
     

Relativní vlhkost (%) při teplotě (0C)

Relativní vlhkost při teplotě
Průměrná relativní vlhkost Nejnižší naměřená vlhkost Nejvyšší naměřená vlhkost
     

Koncentrace pevných částic ve vzduchu

Koncentrace pevných částic ve vzduchu
Velikost částic (μm) Koncentrace ve vzduchu Jednotky
     
     
     

Koncentrace olejů a tuků

uveďte koncentraci olejů a tuků:

Další požadavky

Uveďte požadavky na kvalitu vzduchu vystupujícího z filtračního zařízení:

Umístění biofiltru

Popište, prosím, jaké jsou prostorové možnosti pro umístění biofiltru ať už vně nebo uvnitř budovy (pro hrubý odhad prostorových nároků v m2 můžete použít koeficient 20, jímž vydělíte požadované množství zpracovávaného vzduchu v m3.h-1)

Popis biologického filtru (biofiltru)

Funkce biologického filtru (biofiltru)

Materiál biologického filtru (biofiltru)

 

Další služby, které můžete hledat:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy | Čistírna odpadních vod