Funkce biologického filtru (biofiltru)

Biofiltry jsou plněny porézním materiálem, na jehož povrchu se vytváří souvislá vrstva mikroorganismů.

 

Mikroorganismy v biofiltru  disponují schopností rozkládat kontaminanty.

Vzduch prochází filtračním materiálem, polutanty jsou  absorbovány ve vrstvě mikroorganismů a rozkládány na netoxické produkty (zejména na oxid uhličitý a vodu). Proces, při němž dochází k degradaci kontaminantů se nazývá biodegradace.

Před vlastním návrhem biofiltru:

 • je nutné znát charakter čištěného plynu. Mělo by být známé jeho chemické složení včetně koncentrací všech polutantů,
 • průtok vzduchu, který bude zpracováván,
 • relativní vlhkost,
 • teplota,
 • tlak a koncentrace tuhých a kapalných částic (např. prach, olej).

V případě, že některá z těchto charakteristik není známa, je zapotřebí provést předběžné testy (hodnoty jednotlivých parametrů se měří po delší časový úsek, aby mohlo být definováno i jejich kolísání v čase).

Dále by měla být předem stanovena požadovaná účinnost zařízení (resp. požadovaná limitní koncentrace), definována velikost prostoru, který je k dispozici pro stavbu biofiltru, a také úroveň řízení provozu biofiltru, případně další specifické požadavky zákazníka. V některých případech je vhodné před instalací biofiltru provést nejdříve testy v laboratorním a poloprovozním měřítku.

 • Vzduch musí být zbaven jemných částic prachu nebo oleje
 • Má být zvlhčován na relativní vlhkost blízkou hodnotě 100%
 • Případná úprava teploty
 • Vrstva materiálu v biofiltru je vysoká obyčejně 1 až 1,5 m.
   

 

Polutanty jsou látky znečišťující životní prostředí.

Biodegradace  je degradace (rozklad) látek organismy (bakteriemi, houbami), které je využívají ke svému životu, popřípadě rozklad látek účinky enzymů mimo organismy.

Biofiltrace je metoda čištění vzduchu využívající mikroorganismy k rozkladu nebo biotransformaci organických polutantů nebo zápachových látek.

Mikroorganismy jsou nižší houby, bakterie, kvasinky
Mikroorganismy využívají jako zdroj energie, pro růst a rozmnožování organické látky
Biofiltr je zařízení, v němž je regulované prostředí podporující žádané procesy

Mikroorganismy v biofiltru využívají pro svůj život organické polutanty nebo zápachové látky

V procesu v biofiltru dochází:

 • k úplné oxidaci organických látek a produktem je oxid uhličitý, voda, mikrobiální masa, uvolňuje se teplo
 • k biotransformaci molekul polutantu při ztrátě negativních vlastností
 • anorganické polutanty a zápachové látky se biologicky oxidují na jiné anorganické látky bez nežádoucích vlastností

Biofiltry jsou vhodné pro čištění velkých objemů vzdušnin

Biofiltry využívají filtrační lože , ve kterém:

 • je polutant odbouráván
 • je umožněna regulace pH
 • je zadržována voda
 • je umožněna distribuce živin

Možné úpravy vzduchu při vstupu do biofiltru:

 • teplota
 • vlhkost
 • odstranění pevných částic
 • tlak vzduchu

Charakteristiky ovlivňující průběh biofiltrace:

 • teplota
 • pH
 • vlhkost
 • koncentrace
 • charakter znečišťujících látek
 • dostupnost mikroorganismů
 • doba čištění
 • homogenita filtračního lože

 

Popis biologického filtru (biofiltru)

Materiál biologického filtru (biofiltru)

Pokyny pro provoz biologického filtru (biofiltru)